QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TRONG CÔNG TY TNHH VÀ CỔ PHẦN NĂM 2023

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ tùy vào hoàn cảnh kinh doanh, năng lực tài chính… Tuy nhiên, giảm vốn điều lệ chỉ áp dụng cho một số trường hợp nhất định, nếu giảm vốn điều lệ vì do vi phạm pháp Luật Doanh nghiệp thì có thể bị phạt hành chính… Việt Luật xin gửi đến quý đọc giả những điểm cần lưu ý trong trường hợp giảm vốn điều lệ như sau:

A. Cơ sở pháp lý quy định về việc giảm vốn điều lệ

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

B. Quy định về việc giảm vốn điều lệ trong Công ty TNHH Một thành viên

giảm vốn điều lên công ty tnhh một thành viên

1/ Nội dung:

Giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu theo số vốn của họ trong Điều lệ công ty, nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong 2 năm trở lên kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên, phải đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

– Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2/ Thành phần hồ sơ

a/ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

b/ Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ;

c/ Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có).

Lưu ý: Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

3/ Thời gian thực hiện:

Từ 3-5 ngày làm việc

C. Quy định về việc giảm vốn lệ trong Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên

giảm vốn công ty tnhh 2 thành viên trở lên

1/ Nội dung:

Giảm vốn điều lệ trong Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên trong các trường hợp sau:

a. Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b. Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên: thành viên được quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

– Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
– Tổ chức lại công ty và trường hợp khác quy định tại Điều lệ.

c. Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2/ Thành phần hồ sơ:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
  • Bản sao biên bản họp, quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;
  • Báo cáo tài chính gần nhất vào thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (bắt buộc đối với trường hợp a và b)

3/ Thời gian thực hiện:

Từ 3-5 ngày làm việc

D. Quy định về việc giảm vốn lệ trong Công ty Cổ phần

giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

1/ Nội dung:

Giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông
 • Công ty mua lại cổ phần:
  • Theo yêu cầu của cổ đông: khi cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty;
  • Theo quyết định của công ty (không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán; quyết định của Hội đồng quản trị không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn 12 tháng hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định);
  • Của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ.
 • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

2/ Thành phần hồ sơ

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
– Bản sao biên bản họp, quyết định của Hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;
– Danh sách cổ đông;
– Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).
 
Lưu ý: Trường hợp giảm vốn điều lệ khiến cho thay đổi mức đóng lệ phí môn bài thì kế toán của Công ty cần điều chỉnh và nộp tờ khai điều chỉnh, bổ sung lệ phí môn bài tương ứng với số vốn sau khi giảm.
Ngoài ra, các Doanh nghiệp cần cân nhắc về số vốn khi đăng ký để tránh gặp rủi ro sau này về việc giảm vốn điều lệ, vì đây là thủ tục khá khó khăn và nhiều trường hợp có thanh tra Sở kiểm tra.
 
Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: tuvan@vietluat.vn