TƯ VẤN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÔNG TY TNHH NĂM 2023

Tăng vốn điều lệ là quyết định của Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tùy vào nhu cầu, dự án kinh doanh, tuy nhiên, mọi sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh bắt buộc phải tuân thủ theo pháp luật và phải thông báo cho cơ quan quản lý.

Dưới đây là những điểm cần lưu ý khi tăng vốn điều lệ của các loại hình Doanh nghiệp như sau:

I. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MTV

TƯ VẤN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÔNG TY TNHH NĂM 2023
TƯ VẤN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÔNG TY TNHH NĂM 2023

– Tăng vốn góp của chủ sở hữu
– Huy động thêm phần vốn góp của người khác 

Lưu ý: trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong, công ty phải thông báo bằng văn bản về tăng, giảm vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

1/ Hồ sơ tăng vốn trường hợp tăng vốn góp của chủ sở hữu

a/ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b/ Quyết định của chủ sở hữu công ty;

c/ Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư (Đối với trường hợp công ty vốn 100% nước ngoài, chủ sở hữu góp thêm)

2/ Hồ sơ tăng vốn trường hợp huy động thêm vốn góp của người khác => Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 

a/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b/ Điều lệ công ty;

c/ Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 TV trở lên); Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần);

d/ Hợp đồng chuyển nhượng (trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp);

đ/ Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác và giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới trong trường hợp huy động vốn góp của thành viên mới;

e/ Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;

f/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

3. Thời hạn xử lý hồ sơ:

Trong vòng 3 ngày làm việc đối với trường hợp tại Mục 1 và 5 ngày làm việc đối với trường hợp tại Mục 2.

II.TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN


– Tăng vốn góp của các thành viên;
– Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới (vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty)

Lưu ý: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc tăng vốn điều lệ đã được thanh toán xong, công ty phải thông báo bằng văn bản về tăng điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

1/ Hồ sơ tăng vốn – làm thay đổi tỷ lệ phần vốn góp thì hồ sơ bao gồm:

a/ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b/ Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên;

c/ Danh sách thành viên công ty;

d/ Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;

đ/ Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư).

2/ Hồ sơ tăng vốn khi tiếp nhận của thành viên mới => Thay đổi thành viên

a/ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b/ Danh sách thành viên công ty; 

c/ Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

d/ Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

đ/ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

e/ Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư).

3/ Hồ sơ tăng vốn khi tiếp nhận của thành viên mới đồng thời chuyển đổi loại hình

a/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b/ Điều lệ công ty;

c/ Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần);

d/ Hợp đồng chuyển nhượng (trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp);

đ/ Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên;

e/ Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;

f/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

i/ Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư)

  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

4/ Thời gian xử lý hồ sơ:

Trong vòng 3 ngày làm việc đối với trường hợp tại Mục 1, 2 và 5 ngày làm việc đối với trường hợp tại Mục 3.

 

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Phone (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: tuvan@vietluat.vn