QUY TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2023

Trong quá trình hoạt động, công ty có thể mở rộng quy mô kinh doanh, xây dựng nhiều dự án… thì vốn là một vấn đề hết sức quan trọng. Công ty Cổ phần được quyền huy động vốn bằng nhiều cách sau:

 

 • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ
 • Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty đại chúng và tổ chức khác (theo Luật chứng khoán)

Như vậy, chào bán cổng phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty.

A/ QUY TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN – CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

1/ Cơ sở pháp lý:

Điều 124 – Luật Doanh nghiệp 2020

2/ Nội dung:

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty.

3/ Thủ tục chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Bước 1: Công ty thông báo nội bộ đến cổ động

Thành phần hồ sơ (Áp dụng đối với trường hợp Công ty Cổ Phần không phải là công ty Đại chúng)

 • Công ty gửi Thông báo bằng văn bản đến cổ đông (theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông) chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần.
 • Thông báo bao gồm: 
  • Đối với cá nhân: Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý (số CCCD/Hộ chiếu…)
  • Đối với tổ chức: tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, địa chỉ trụ sở chính.
  • Nội dung khác:
   • Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty;
   • Tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua;
   • Giá chào bán cổ phần;
   • Thời hạn đăng ký mua;
   • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Kèm theo: Có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành, trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua.
 • Ngoài ra, Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Lưu ý:

 • Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật.
 • Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.
 • Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phát hành và giao cổ phiếu cho người mua; trường hợp không giao cổ phiếu, các thông tin về cổ đông được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.

Bước 2: Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tăng vốn điều lệ) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quy khách tham khảo: https://vietluat.net/tang-giam-von-dieu-le-doanh-nghiep-2023.html

B/ QUY TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN – CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

chào bán cổ phần riêng lẻ

1/ Điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ:

Không chào bán qua thông qua phương tiện đại chúng;

Chào bán dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)

2/ Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ:

Bước 1: Nội bộ công ty tiến hành các bước sau để chào bán cổ phần riêng lẻ:

 • Công ty quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ
 • Công ty phải thông báo bằng văn bản đến cổ đông theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;
 • Thông báo phải gồm:
  Đối với cá nhân: Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý (số CCCD/Hộ chiếu…)
  Đối với tổ chức: tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, địa chỉ trụ sở chính.
  Nội dung khác:
  • Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty;
  • Tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua;
  • Giá chào bán cổ phần;
  • Thời hạn đăng ký mua;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua;
 • Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Bước 2: Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tăng vốn điều lệ) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quy khách tham khảo: https://vietluat.net/tang-giam-von-dieu-le-doanh-nghiep-2023.html

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: tuvan@vietluat.vn