THỦ TỤC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ trong Công ty Cổ phần khi công ty có nhu cầu tăng vốn để phục vụ cho mục đích kinh doanh thì có nhiều hình thức chào bán cổ phần bao gồm: chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần ra công chúng. Việt Luật xin gửi đến quý khách hàng thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ theo Luật Doanh nghiệp mới nhất như sau:

chào bán cổ phần riêng lẻ

A. ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

  • Không chào bán qua thông qua phương tiện đại chúng;
  • Chào bán dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp);

B. THỦ TỤC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

Bước 1: Nội bộ công ty tiến hành các bước sau để chào bán cổ phần riêng lẻ:

  1. Công ty quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ
  2. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến cổ đông theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;
  3. Thông báo phải gồm họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
  4. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua;
  5. Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Bước 2: Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tăng vốn điều lệ) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quy khách tham khảo: https://vietluat.net/tang-giam-von-dieu-le-doanh-nghiep-2023.html

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: tuvanvietluat@gmail.com